THEO DÕI XE CHƯA RA KHỎI CẢNG PTSC ĐÌNH VŨ

Dưới 30 phút Từ 30 - 45 phút Trên 45 phút
0 0 0
Nghiệp Vụ Số Container Thời gian vào cổng Thời điểm xe nâng thực hiện Thời gian xe nâng thực hiện (phút) Thời gian xe trong cảng (phút) Số xe Lái xe Số điện thoại
GIAO HÀNG GAOU6148742 20/06/2024 1:40:08 CH 29C44722
HẠ HÀNG GAOU6422149 20/06/2024 1:41:09 CH 29C44722