Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
PREMIER

Cập nhật: 25/02/2024 12:30:08 CH

VSICO PROSPER

Cập nhật: 23/02/2024 10:02:44 CH

PRIME

Cập nhật: 23/02/2024 9:12:45 SA

VSICO PROSPER

Cập nhật: 16/02/2024 5:07:22 CH

Tin cổ đông
Công bố thông tin Nghị quyết về việc giao dịch với các bên có liên quan năm 2023

(Ngày cập nhật: 03-11-2023 17:09:46)

Công văn số 355/TB-PTSCDV ngày 03/11/2023 về việc: Công bố thông tin Nghị quyết về việc giao dịch với các bên có liên quan năm 2023

Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán năm 2023

(Ngày cập nhật: 23-06-2023 16:49:20)

Kính gửi Quý Cổ đông. Ngày 22/06/2023, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã ký Hợp đồng kiểm toán số 9675/PwC-HCMC/HĐ/2023 với Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho giai đoạn 6 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát

(Ngày cập nhật: 22-04-2023 21:47:07)

- Căn cứ theo Nghị quyết số 146/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ như sau:

Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

(Ngày cập nhật: 22-04-2023 21:44:32)

Ngày 21/04/2023, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đa diễn ra thành công tốt đẹp. Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ xin gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công bố thông tin Danh sách ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

(Ngày cập nhật: 11-04-2023 20:03:39)

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ kính gửi tới Quý cổ đông Thông báo số 19/TB-PTSCĐV-HĐQT về Danh sách ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên PTSC Đình Vũ năm 2023

(Ngày cập nhật: 31-03-2023 10:22:23)

Kính gửi: Các Quý cổ đông PTSC Đình Vũ. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tổng số: 74
1 2 3 4
ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans